Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Klusbedrijf de Kameleon uit Vlagtwedde. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden goed doorleest, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten én wat wij van u verwachten.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden? Neemt u dan alstublieft contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Klusbedrijf: Klusbedrijf de Kameleon, KvK 69534853, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren.
Opdrachtgever: Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Klusbedrijf de Kameleon
Opdracht: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en het klusbedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het klusbedrijf geleverde materialen.
Meer- / minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het klusbedrijf.

Artikel 3: Offerte
3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Het klusbedrijf maakt de offerte op basis van uurloon met richtprijs:  het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever bekend; bij iedere afrekening maakt het klusbedrijf een overzicht van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
3.3 Akkoord gaan met de offerte, betekent automatisch akkoord gaan met deze algemene voorwaarden
3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is het klusbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het klusbedrijf anders aangeeft.
3.5 Voor een realistisch offerte is het belangrijk dat klusbedrijf zelf komt meten. Deze eerste inmeting is altijd gratis. (Buiten een straal van 60 km van Vlagtwedde worden in overleg voorrijkosten gerekend) Indien opdrachtgever zelf metingen doorgeeft en deze onjuist blijken te zijn, mag er afgeweken worden van het offertebedrag.
3.6 De offerte is 14 dagen geldig.
3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht
4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk; (of anders overeengekomen via correspondentie
de (richt-)prijs van het werk;
de betalingswijze; voor aanvang van de werkzaamheden dient 50% van het offertebedrag overgemaakt te worden. Binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden volgt de eindafrekening.
4.2 Het klusbedrijf draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze algemene bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de algemene bepalingen tegelijk met de offerte.
4.3 Het klusbedrijf behoudt zich het recht om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klusbedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-klusbedrijf zal worden doorgefactureerd naar de opdrachtgever. Dit gebeurt altijd in overleg.
4.4 Door de opdracht te aanvaarden, aanvaardt het klusbedrijf onder geen enkele voorwaarde de aansprakelijkheid van de voorafgaande werken. Deze blijft berusten bij de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging of annulering van de opdracht
5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klusbedrijf ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.
5.3 Wijziging van de startdatum en projectduur is alleen in overleg mogelijk.
5.4 Annuleren moet minimaal vijf werkdagen voor de afgesproken startdatum. Wordt er binnen 24 uur voor de startdatum geannuleerd, wordt een boete van 10% in rekening gebracht. Dit om de gemaakte onkosten te dekken.

Artikel 6: Verplichtingen klusbedrijf
6.1 Het klusbedrijf staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klusbedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
6.3 Het klusbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
6.4 Het klusbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het klusbedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
6.5 Het klusbedrijf is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend. Wij raden de bouwheer dan ook aan om zelf een verzekering af te sluiten.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het klusbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de hiermee verband houdende schade te vergoeden.
7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8: Complicaties
8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet het klusbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal het klusbedrijf het werk onderbreken.
8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal het klusbedrijf ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
8.4 Eventuele extra kosten, die het klusbedrijf moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of het klusbedrijf bevinden.

Artikel 10: Oplevering
10.1 Na voltooiing van het werk nodigt het klusbedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klusbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klusbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van het klusbedrijf vallen.

Artikel 11: Betaling
11.1 Voor aanvang van de opdracht dient 50% van het offertebedrag overgemaakt te worden. Direct na afloop van de opdracht wordt een eindafrekening gemaakt, welke binnen 14 dagen voldaan moet worden.

Artikel 12: Eindafrekening
12.1 Het klusbedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.
12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, e.d.).
12.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.
12.5 Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

Artikel 13: Opschorting betaling
13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft het klusbedrijf het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting
14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het klusbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is het klusbedrijf gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door het klusbedrijf te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens het klusbedrijf heeft voldaan.
15.2 Niet verwerkte materialen van het klusbedrijf blijven in eigendom van het klussenbedrijf.

Artikel 16: Retentierecht
16.1 Het klusbedrijf is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van de opdrachtgever die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die het klusbedrijf heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van het klusbedrijf genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor klusbedrijf verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie
17.1 Het klusbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan het klusbedrijf zijn meegedeeld.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 Het klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.2 De aansprakelijkheid van het klusbedrijf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
18.3 Het klusbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het klusbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het klusbedrijf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Het klusbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.5 Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan technische onderdelen die niet via het klusbedrijf zijn aangeschaft. (Bijvoorbeeld mengkranen, wc installaties, elektrische onderdelen in keuken en badkamer). Tevens kan het klusbedrijf op zulke onderdelen geen garantie verlenen. Hiervoor verwijzen wij u door naar de partij waar u deze onderdelen heeft aangeschaft.

Artikel 19: Geschillen
19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Pin It on Pinterest

Share This